INC - candy & family

"I have not hidden Your righteousness within my heart; I have declared Your faithfullness and Your salvation; I have not concealed Your lovingkindness and Your truth ..." (Ps. 40:10, NKJV)

Saturday, August 02, 2008

hehehehehe... preggy si s. :D!

Saturday, July 05, 2008

Isaac, the Promised son

Published in God's Message (Pasugo) Dec 2007

LATER, THE LORD AGAIN appeared to Abraham near the great trees of Mamre. At that time Abraham was sitting at the door of his tent. It was during the hottest part of the day. He looked up and saw three men standing near him. When Abraham saw them, he ran from his tent to meet them. He bowed facedown on the ground before them. Abraham said, “Sir, if you think well of me, please stay awhile with me, your servant. I will bring some water so all of you can wash your feet. You may rest under the tree. I will get some bread for you, so you can regain your strength. Then you may continue your journey.”

The three men said, “That is fine. Do as you said.”

Abraham hurried to the tent where Sarah was. He said to her, “Hurry, prepare 20 quarts of fine flour. Make it into loaves of bread.” Then Abraham ran to his cattle. He took one of his best calves and gave it to a servant. The servant hurried to kill the calf and to prepare it for food. Abraham gave the three man the calf that had been cooked. He also gave them milk curds and milk. While the three men ate, he stood under the tree near them.

The men asked Abraham, “Where is your wife Sarah?”

“There, in the tent,” said Abraham.

Then the Lord said, “I will certainly return to you about this time a year from now. At that time your wife Sarah will have a son.”

Sarah was listening at the entrance of the tent which was behind him. Abraham and Sarah were very old. Sarah was past the age when women normally have children. So she laughed to herself, “My husband and I are too old to have a baby.”

Then the Lord said to Abraham, “Why did Sarah laugh? Why did she say, ‘I am too old to have a baby’? Is anything too hard for the Lord? No! I will return to you at the right time a year from now. And Sarah will have a son.”

A baby for Sarah
The Lord cared for Sarah as he had said. He did for her what he had promised. Sarah became pregnant. And she gave birth to a son for Abraham in his old age. Everything happened at the time God had said it would. Abraham named his son Isaac. Sarah gave birth to this son of Abraham. Abraham circumcised Isaac when he was eight days old as God had commanded.

Abraham was 100 years old when his son Isaac was born. And Sarah said, “God has made me laugh. Everyone who hears about this will laugh with me. No one thought that I would be able to have Abraham’s child. But I have given Abraham a son while he is old.”

Isaac grew and became old enough to eat food. At that time Abraham gave a great feast.

(Quoted from Genesis 18:1-14; 21:1-8, International Children’s Bible, New Century Version)

Monday, June 30, 2008

Ang Likas na Kalagayan ni Cristo Ang mga kamaliang ibinunga ng aral na si Cristo ay Diyos (Huling Bahagi)

Published in God's Message (Pasugo) Dec 2007

SA MGA NAKARAANG pagtalakay tungkol sa likas na kalagayan ni Cristo, ay napatunayan na ang aral na si Cristo ay Diyos ay nabuo lamang sa Konsilyo ng Nicea noong 325 A.D. Walang kinalaman si Cristo at ang mga apostol sa pagkakabuo ng aral na ito sapagkat noon ay matagal nang nasa langit si Cristo at matagal na ring patay ang Kaniyang mga apostol. Natiyak din natin na ang orihinal na aral na tinanggap ng mga unang Cristiano ay tao si Cristo. Walang pahayag ang Biblia na si Cristo ay tunay na Diyos. Ang mga katotohanang ito ay sinasalungat ng aral na si Cristo ay Diyos na isang maling aral at katha lamang ng tao.

Ipakikita sa artikulong ito na ang maling aral na si Cristo ay Diyos ay nagbunga ng iba pang mga maling doktrina.

‘Ina ng Diyos’
Ang isa sa mga maling paniniwala o pagkakilala na ibinunga ng pagtuturong si Cristo ay tunay na Diyos ay ang aral na si Maria ay “Ina ng Diyos.” Bakit nagkaroon ng paniniwala na si Maria ay ina ng Diyos? Ganito ang pahayag ng isang aklat-Katoliko:

“77. Bakit ang Banal na Birhen Maria ay Ina ng Diyos?
“Ang Banal na Birhen Maria ay Ina ng Diyos, sapagkat si Jesus, na kaniyang
Anak, ay Diyos.” )The Creed, p. 111)1
Kaya raw naging ina ng Diyos si Maria ay sapagkat si Cristo na kaniyang anak ay Diyos. Ang doktrinang si Maria ay ina ng Diyos ay walang saligan sa Biblia. Sa pagtuturo ng Biblia, si Maria ay tinatawag na “ina ni Jesus” (Gawa 1:14) at “ina ng Panginoon” (Lucas 1:43), ngunit walang mababasa na siya ay tinawag na “Ina ng Diyos.” Ito’y pinatutunayan maging ng isang tagapagturong Katoliko, si Juniper B. Carol, O.F.M.:

“Walang matatagpuan sa Biblia na ginamit ang ekspresyong ‘Ina ng Diyos’. Binabanggit nito si Maria bilang ‘ina ni Jesus’ at ‘ina ng Panginoon’.” (Fundamentals of Mariology, p. 37)2

Ang doktrina ng Iglesia Katolika na si Maria ay ina ng Diyos ay nabuo lamang sa Konsilyo ng Efeso noong 431 A.D., daan-daang taon na ang nakalipas matapos isulat ang Biblia:

“3. Pangkalahatang Concillo ng Efeso, 431
“Upang mapabulaanan ang erehiyang kristolohikal ni Nestorius, ipinahayag na muli ng consiliong ito ang doktrina sa tunay na pagkatao ni Kristo, at ipinangaral na tunay na Theotokos, Ina ng Diyos, ang Kaniyang ina, ang Banal na Birhen Maria, sa pamamagitan ng pagkakatawang-tao.” (Ang Aral ni Kristo: Isang Katesismong Katoliko, p. 647)3

Bunga ng doktrinang si Cristo ay tunay na Diyos ay bumangon ang isang maling doktrina sa Konsilyo ng Efeso noong 431 A.D – ang aral na si Maria ay tunay na ina ng Diyos. Bakit nating natitiyak na ito’y maling aral? Sapagkat sa pagsasabing si Maria ay ina ng Diyos, lumilitaw na ang Diyos ay anak ng tao sapagkat si Maria ay isang tao. Ito ay isang pagsalungat sa itinuturo ng Biblia na: “Ang Dios ay hindi tao na magsisinungaling, Ni anak ng tao na magsisisi…” (Blg. 23:19).

Pagkakatawang-Tao (Inkarnasyon)
Ano pa ang kamaliang ibinunga ng pagtuturong si Cristo ay tunay na Diyos? Tunghayan natin ang pahayag ng paring Jesuita na si John Walsh sa kaniyang aklat na This is Catholicism:

“T[anong] 5 Paano naging tao ang Anak ng Diyos?
“Itinuturo ng Iglesia [Katolika] na Siya ay naging tao sa paraang tinaglay niya sa Kaniyang sarili ang kalikasang tao na gaya ng sa atin. Ang pangyayaring ito ay kinikilala bilang Inkarnasyon (Pagkakatawang-tao), na mula sa salitang Latin, na ang literal na kahulugan ay pagpasok sa katawang-laman.” (p. 187)4

Sa aral na ito ng Iglesia Katolika ay sinasabing si Cristo ay umiiral na bilang Diyos bago pa isinilang ni Maria. Ang pagsisilang ni Maria kay Jesus ay ang pagkakatawang-tao raw ng Diyos. Ano ang kamalian ng doktrinang ito ng pagkakatawang-tao o Inkarnasyon? Ganito ang patuloy na pagpapaliwanag ng paring Jesuita:

“T. 8 Nang ang Anak ay maging tao tumigil na ba Siya sa pagiging Diyos?
“Ang Diyos ay hindi kailanman tumitigil sa pagiging Diyos. Sa pagtataglay ng kalikasang tao, kung gayon, ang Anak ay nagpasimulang maging tao habang nagpapatuloy sa pagiging Diyos; Siya ay naging tao bukod pa sa pananatiling Diyos.

“T. 9 Kung gayon, mayroon bang dalawang kalikasan si Jesus?
“Si Cristo ay nagtataglay ng dalawang kalikasan: kalikasang Diyos at kalikasang tao.Siya ay Diyos at tao.” (Ibid., p 188)5

Sinabi ng paring Jesuita na si John Walsh na nang magkatawang-tao ang Diyos bilang si Cristo, hindi nawala ang Kaniyang pagka-Diyos. Kaya, si Cristo raw ay nagtataglay ng dalawang kalikasan – ang kalikasang Diyos at ang kalikasang tao. Dahil dito itinuturo ng Iglesia Katoliko na si Cristo ay tunay na Diyos at tunay na tao.

Mayroon daw bang banggit sa Biblia tungkol sa doktrina ng pagkakatawang-tao o inkarnasyon ng Diyos? Tunghayan natin ang isinasaad ng The HarperCollins Bible Dictionary:

“Inkarnasyon … isang termino na nangangahulugang ‘pumasok sa o maging laman’. Ito ay tumutukoy sa doktrina Cristiana na ang pre-eksistidong Anak ng Diyos ay naging tao kay Jesus. Ang terminong ito ay wala sa Bagong Tipan, …” (p. 452)6

Maliwanag na wala sa Bagong Tipan ang terminong ‘inkarnasyon’. Ito ay inimbento lamang ni Ireneo:

“… Pinagtumbas ni San Ireneo ang mga terminong laman at tao sa pinakaunang pagsisikap na ipaliwanag ang misteryo ng Inkarnasyon sa isang malinaw na pormula. Sa kaniyang akda na Against the Heresies (Book 3, ch. Xvii, no. 7) sinabi niya na ang pormulang ‘Ang Verbo ay naging laman’ ay nangangahulugang ‘Ang Verbo ay naging tao’. …Sa Kabanata 19, inimbento niya ang ating salitang teknikal na Inkarnasyon, σαρκωσις, yayamang ito ang unang pagkakataong ginamit ang terminong ito.” (What is the Incarnation?, p. 26)7

‘Dalawang Kalikasan sa isang Persona’
Kailan naman nabuo ang doktrinang si Cristo ay nagtataglay ng dalawang kalikasan? Ganito ang paliwanag ng Iglesia Katolika:

“4. Pangkalahatang Concilio ng Chalcedon, 451
“Itinuturo ng conciliong ito na bagaman Diyos at tao si Hesukristo, nananatili pa rin Siya na isang Persona, na ang ibig sabihin, isang personang may dalawang kalikasan, isang makalangit at makalupa.” (Ang Aral ni Kristo: Isang Katesismong Katoliko, p. 647)

Inamin ng paring Katoliko na si Bertrand L. Conway na ang aral tungkol sa dalawang kalikasang nagsama sa isang persona ay hindi mababasa sa Biblia: “Totoo na ang Biblia ay hindi naglalaman ng eksaktong pormulang panteolohiya ng ‘dalawang Kalikasan sa isang Persona’ …” (The Miniature Question Box, p. 47).8

Ang pagkakatawang-tao (Inkarnasyon) at ang doktrina ng Igesia Katolika na ang dalawang kalikasan ay nagsama sa isang persona nang maganap ang diumano’y pagkakatawang-tao ay maling aral at salungat sa itinuturo ng Biblia. Ang Diyos ay hindi nagbago ni may anino man ng pag-iiba (Mal. 3:6; Sant. 1:17). Ipinahayag din ng Diyos, “ako’y Dios, at hindi tao” (Ose. 11:9) at sa Ezekiel 28:2 ay sinasabing ang tao ay hindi Diyos.

Ang aral na si Cristo ay tunay na Diyos at tunay na tao ay aral lamang ng tao (man-made dogma) na inimbento ni Origen, isa sa mga kinikilalang Church Fathers ng Iglesia Katolika:

“Ang pangunahing awtoridad sa Alejandria nang mga unang araw na yaon ay si Origen na, sa pagtuturo tungkol kay Jesucristo, ay inimbento ang terminong ‘Diyos na tao’ o ‘taong Diyos’.” (Church History in Plain Language, p. 124)9

Namatay raw ang Diyos
Ano pa ang kamaliang ibinunga ng patuturong si Cristo ay tunay na Diyos? Ganito ang sinasabi ng isang aklat-Katoliko: “Namatay at nagpakasakit Siya sa Kanyang kalikasang tao, at Siya ay Diyos, kaya’t masasabi rin natin na nagpakasakit at namatay ang Diyos” (Ang Aral ni Kristo: Isang Katesismong Katoliko, p. 88).

Ayon sa aral-Katoliko, dahil si Cristo raw ay Diyos, nang mamatay si Cristo ay namatay daw ang Diyos. Ito ay hindi lamang isang malaking kamalian kundi isang malaking kalapastanganan sapagkat ang tunay na Diyos ay walang kamatayan: “Ngayon sa Haring walang hanggan, walang kamatayan, di nakikita sa iisang Dios, ay ang kapurihan at kaluwalhatian magpakailan kalian man. Siya nawa” (I Tim. 1:17).

Si Cristo ang namatay at hindi ang Diyos. Ito ay pinatutunayan ng Biblia at ng kasaysayan. Ang kamatayan ni Cristo ay isang katunayang hindi Siya ang tunay na Diyos sapagkat ang tunay na Diyos ay hindi kailanman namamatay.

Kaya, dapat paniwalaan ng tao ang mga ipinahayag sa Biblia tungkol sa likas na kalagayan ng ating Panginoong Jesucristo upang hindi siya mahulog sa maraming iba pang kamalian na ibinunga ng maling pagtuturo na si Cristo ay tunay na Diyos.

Sanggunian
1 “77. Why is the Blessed Virgin Mary the Mother of God?
“The Blessed Virgin Mary is the Mother of God because Jesus, her Son, is God.” (Grau, Ma. Veritas, D.S.P. The Creed. Nihil Obstat: Rt. Rev. Msgr. Victor R. Serrano, H.P., Censor. Imprimatur:Rt. Rev. Msgr. Benjamin L. Marino, P.A., Vicar Genera & Chancelor. Pasay, Metro Manila: Saint Paul Publications, n.d.)

2 “The Bible nowhere uses the expression ‘Mother of God’. It refers to Mary as ‘the mother of Jesus’ and ‘the mother of the Lord’.” (Carol, Juniper B., O.F.M. Fundamentals of Mariology. Imprimi Potest: Celsus Wheeler, O.F.M., Provincial. Nihil Obstat: John A. Goodwine, J.C.D., Censor Librorum. Imprimatur: Francis Cardinal Spellman, Archbishop of New York. New York: Benziger Brothers, Inc., 1956.)

3 Ang Aral ni Kristo – Isang Katesismong Katoliko. Salin sa Pilipino ni Bayani Valenzuela, SVD – Mula sa “The Teaching of Christ – A Catholic Catechism for Adults.” Nihil Obstat: Reberendo Laurence Gollner, Censor Librorum. Imprimatur: Leo A. Pursley, D.D., Obispo ng Fort Wayne-South Bend. Quezon City, Philippines: JMC Press, Inc., 1978.

4 “Q. 5 How did the Son of God become man?
“The Church teaches that He became man by taking to Himself a human nature like ours. This event is known as the Incarnation, a word of Latin derivation, which means literally entering-into-fesh.” (Walsh, John., S.J. This is Catholicism. Imprimi Potest: James E. Coleran, S.J., Provincial, New England Province. Nihil Obstat: Alfred R. Julien, J.C.D., Diocesan Censor. Imprimatur: Richard Cardinal Cushing, Archbishop of Boston. New York, USA: Image Books, 1959.)

5 “Q. 8 When the Son became man did He then cease to be God?
“God can never cease to be God. In assuming our human nature, therefore, the Son began to be man while continuing to be God; He became man in addition to remaining God.

“Q. 9 Does Jesus Christ, then, have two natures?
“Christ possesses two natures: divine nature and human nature. He is both God and man.” (Ibid.)

6 “Incarnation … a term meaning ‘to enter into or become flesh’. It refers to the Christian doctrine that the pre-existent Son of God became man in Jesus. The term does not appear in the NT, …” (Achtemeier, Pau J., Gen. Ed. The HarperCollins Bible Dictionary. New York, USA: HarperCollins Publishers, 1985, 1996.)

7 “… St Irenaeus identified the terms flesh and man in the earliest effort to express the mystery of the Incarnation in clear formula … In his Against the Heresies (Book 3, ch. xviii, no. 7) he stated that the formula ‘The Word was made flesh’ means that ‘The Word was made man’ … In chapter xix he coins our technical word Incarnation, σαρκωσις, this being the first time that the term was used.” (Ferrier, Francis, What is the Incarnation? Translated from the French by Edward Sillem. Nihil Obstat: Daniel Duivestejin, S.T.D., Censor Deputatus. Imprimatur: E. Morrogh Bernard, Vicarius Generais, Westmonasterii. New York: Hawthorn Books, Inc., 1962.)

8 “It is true that the Bible does not contain the precise theological formula of ‘two Natures in one Person’ …” (Conway, Bertrand L. The Miniature Question Box. Nihil Obstat: John A. Goodwine, J.C.D., Censor Librorum, Imprimatur: Francis Cardinal Spellman, Archbishop of New York. New York: Paulist Press, 1962.)

9 “The early leading voice at Alexandria was Origen, who, in speaking of Jesus Christ, coined the term ‘God-man’.” (Shelley, Bruce L. Church History in Plain Language. Dallas, Texas, USA: Word Publishing, 1982.)

Sunday, June 22, 2008

sherlz's mom

sherlz's mom passed away yesterday...
may mga nagmahal sa akin at isa na si sherlily...
i wish them well.

Friday, June 06, 2008

not expecting

a gift with his name even when the giver
doesn't have any clue about him, and yes
it is colored red

a heart with a key adds to the fascination

:D!!!

Sunday, May 18, 2008

Pangangaral ng Salita ng Diyos

nakita kong muli si ka regie... ang saya!!! :D

Saturday, May 17, 2008

Family Fun Day

pagkatapos ng Punta Museum tour, nagpunta naman
kami sa 'Family Fun Day' na kasabay rin ng aktibidad
ng Iglesia sa aming distrito sa araw na ito. Ang sarap
lumakad sa open field with all the people :D sayang
i didn't got a shot. ang sarap pa naman ng feeling mula
sa pag-apak sa field hanggang sa view. Ang saya ng mga
kapatid!!! :D!!! sari-sari na ang laro duon. pagdating duon
we were swept by the track and field runners... damang
dama mo iyong feeling! after the games inaliw naman kami
ng mga kapatid na kalahok sa 'Musikapisanan' kung saan umawit
ng mga pagpupuri sa Diyos at sa Panginoong Jesucristo.
todo na to! a delightful day. :D

Punta museum tour

Nagpunta kami sa INC Museum sa Punta Sta. Ana
Manila kung saan unang nagsimula ang Iglesia ni Cristo.
Ito ang unang lokal ng Iglesia ni Cristo.
Nirestore ang orihinal na kapilyang nakatayo duon na
ginawa ng mga kapatid sa pangunguna ng Sugo ng Diyos
sa Mga Huling Araw ang kapatid na Felix Y. Manalo.
Ang saya, very fruitful ang nasabing okasyon.
Kasama ko sa pagpasok, hawak ko sa aking mga kamay
ang isang batang lalake at isang batang babae, pareho
silang 5 years old. Binigyan pa kami ng mga bulaklak
na pinitas sa hardin ng kapilya. :D!!! Bago kami lumabas
napansin ko ang pulang headband ni camille kung saan
nakasulat ang '♥ LOVE' sa palibot. :D!!! At syempre ang
outfit ko 'all stars!' hehehe. :D!!!

trivia:
ano ang ibig sabihin ng 'punta'? ang ibig sabihin nito
ay 'dulo,tulis o tuldok'. Hindi nga ba't nakasulat sa
Biblia na manggagaling ang mga anak na lalake at
babae ng Diyos sa DULONG SILANGAN.